दशावताराची आरती

आरती सप्रेम जय जय विठ्ठल परब्रम्ह |

भक्तसंकटी नाना स्वरूपीं स्थापिसि स्वधर्म || धृ ||

 

अंबऋषीकारणे गर्भवास सोशीसी |

वेद नेले चोरुनि ब्रम्हां आणुनियां देसी ||

मत्सरूपी नारायण सप्तही सागर धुंडीसी |

हस्त लागता शंखासुरा तुझा वर देसी || १ ||

 

रसातळासी जाता पृथ्वी पाठीवर घेसी |

परोपकारासाठी देवा कासव झालासी |

दाढें धरुनी पृथ्वी नेतां वराहरूप होसी |

प्रल्हादकारणे स्तंभी नरहरि गुरगुरसी || २ ||

 

पांचवे अवतारी बळिच्या द्वाराला जासी |

भिक्षे स्थळ मागुनी बळीला पाताळा नेसी ||

सर्व समर्पण केलें म्हणूनी प्रसन्न त्या होसी |

वामनरूप धरूनी बळीच्या द्वारीं तिष्ठासी || ३ ||

 

सहस्त्रार्जुन मातला जमदग्रीचा वध केला |

कष्टी ते रेणुका म्हणुनी सहस्त्रार्जुन वधिला ||

नि : क्षत्री पृथ्वी दान दिधली विप्राला |

सहावा अवतार परशुराम प्रगटला || ४ ||

 

मातला रावण सर्वा उपद्रव केला |

तेहतीस कोटी देव बंदी हरिललें सीतेला ||

पितृवचनलागीं रामें वनवास केला |

मिळेनी वानरसेना राजाराम प्रगटला || ५ ||

 

देवकी वसुदेव बंदी मोचन त्वा  केलें |

नंदाघरी जाऊनि निजसुख गोकुळा दिधलें |

गोरसचोरी करिता नवलक्ष गोपाळ मिळविले |

गोपिकांचे प्रेम पाहुनी श्रीकृष्ण भुलले || ६ ||

 

बौध्द कलंकी कलियुगीं अधर्म हा अवघा |

सोडुनि दिधला धर्म म्हणुनी न दिससी देव ||

म्लेंच्छमर्दन करिसी म्हणुनी कलंकी केशवा |

बहिरवी जान्हवी द्यावी निजसुखनंदाची सेवा || ७ ||