मंत्रपुष्पांजली

ॐ  यज्ञेन यज्ञमयजन्त

देवास्तानि धर्माणीं प्रथमान्यासन् |

तेहनाकं महिमान: सचंत

यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा |

ॐ राजाधिराजाय प्र्सह्यसाहिने

नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे |

स मे कामान् कामकामाय महयं |

कामेश्र्वरो वैश्रवणो ददातु |

कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नम: | ॐ स्वस्ती |

साम्राज्यं, भोज्यं, स्वाराज्यं,

वैराज्यं, पारमेष्ठयं, राज्यं,

माहाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्या ईस्यात् सार्वभौम:

सार्वायुष आंतादापरार्धात् |

पृथिव्यै समुद्रपर्यताया एकराळिती |

तदप्येष:श्र्लोकोs भिगीतो मरुत:

परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन् गृहे |

अविक्षितस्य कामप्रेर्वीश्र्वेदेवा: सभासद इति ||

ॐ एकदन्ताय विघ्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि |

तन्नो दन्ती प्रचोदयात ||

श्रीशुभ भवतु |