निरोप आरती

जाहलें भजन आम्ही नामितों तव चरणा,  नामितों तव चरणा ||

वारुनिया विघ्नें देवा रक्षावे दीना || धृ ||

 

दास तुझे आम्ही देवा तुजलाची ध्यातो, देवा तुजलाची ध्यातो ||

प्रेमें करूनियां देवा गुण तुझें गातों || १ ||

 

तरी न्यावी सिद्धी देवा हेची वासना, देवा हेची वासना ||

रक्षूनियां सर्वा धावि आम्हांसी आज्ञा || २ ||

 

मागणें ते देवा आतां एकची आहे, आतां एकची आहे ||

तारूनियां सकळा आम्हां कृपाद्रष्टी पाहें || ३ ||

 

जेव्हां सर्व आम्ही मिळू ऐशा या ठाया, ऐशा या ठाया ||

प्रेमानन्दें लागू तुझी किर्ति गावया || ४ ||

 

सदा ऐशी भक्ति राहो आमुच्या मनी, आमुच्या मनी ||

हेची देवा तुम्हां असे नित्य विनवाणी || ५ ||

 

वारूनियां संकटे आतां आमुची सारी, आतां आमुची सारी ||

कृपेची साउली देवा दीनावरि करी || ६ ||

 

निरंतर आमुची चिंता तुम्हां असावी, चिंता तुम्हा असावी ||

सर्वांची लज्जा देवा तुम्ही रक्षावि || ७  ||

 

निरोप घेतो  आतां आम्हा आज्ञा असावी |

चूकलें आमचें काही त्याची क्षमा असावी || जाहले ||