श्री ज्ञानराजाची आरती

आरती ज्ञानराजा | महाकैवल्यतेजा |

सेविती साधुसंत | मनु वेधला माझा || धृ ||

 

लोपलें ज्ञान जगीं | हित नेणती कोणी |

अवतार पांडुरंग | नाम ठेविलें ज्ञानी || १ ||

 

कनकाचे ताट करी | उभ्या गोपिका नारी |

नारद तुंबरहो | सामगायन करी || २ ||

 

प्रगट गुह्य बोले | विश्व ब्रम्हचि केलें |

राम जनार्दनीं | पायीं मस्तक ठेविलें || ३ ||