श्री पांडुरंगाची आरती

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा |

वामांगी रखमाई दिसे दिव्य शोभा ||

पुंडलिकाचे भेटी परब्रम्ह आलें गा |

चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा || १ ||

जय देव जय देव जय पांडुरंगा

रखमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा || धृ . ||

 

तुळसीमाळा गळा कर ठेवुनि कटी |

कांसे पितांबर कस्तुरी लल्लाटी ||

देव सुरवर नित्य येती भेटी |

गरुड हनुमंत पुढे उभे राहती || २ ||

 

धन्य वेणूनाद अणुक्षेत्रपाळा |

सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा |

राई रखुमाबाई राणीया सकळा |

ओंवाळिती राजा विठोबा सावळा || ३ ||

 

ओंवाळू आरत्या कुरवंडया येती |

चंद्रभागेमाजी सोडूनिया देती ||

दिंडया पताका वैष्णव नाचती |

पंढरीचा महिमा वर्णवा किती || ४ ||

 

आषाढी कार्तिक भक्तजन येती |

चंद्रभागेमाजी स्नाने जे करिती ||

दर्शन हेळामात्रे तया होय मुक्ती |

केशवासी नामदेव भावे ओंवांळितो || ५ ||