विठ्ठालाची आरती

येई हो विठ्ठले माझे माऊली ये |

निढळावरी कर ठेवुनि वाट मी पाहे || धृ . ||

 

आलिया गेलिया हातीं धाडी निरोप |

पंढरपुरी आहे माझा मायबाप || १ ||

 

पिवळा पितांबर कैसा गगनी झळकला |

गरुडावर बैसूनि माझा कैवारी आला || २ ||

 

विठोबाचे राज्य आम्हां नित्य दिपवाळी |

विष्णुदास नामा जीवें भावे ओंवाळी || ३ ||

 

असो नसो भाव आम्हा तुझिया ठाया |

कृपा द्रुष्टी पाहे माझा पंढरी राया || ४ ||